Servis

Dobro došli na DOMING servisnu stranicu!

Kao specijalizovani lanac trgovinskih radnji za instalacionu opremu, DOMING  ne garantuje samo vrhunski kvalitet proizvoda iz našeg asortimana, već vam pruža i sveobuhvatnu podršku kroz našu servisnu mrežu. Bez obzira da li je u pitanju puštanje u rad, redovno održavanje ili intervencije u garantnom i vangarantnom roku, naš tim stručnjaka je tu da vam pruži sve što vam je potrebno.

Vaš projekat nam je važan, a mi vam stojimo na raspolaganju da vam preporučimo profesionalne instalatere za montažu i pružimo podršku tokom celog procesa. Sa DOMING servisom, možete biti sigurni da ste u dobrim rukama, uz obezbeđene rezervne delove,brzu i efikasnu uslugu.

Obratite nam se sa poverenjem - zajedno gradimo i održavamo kvalitetne instalacije za vaše stambene, poslovne i industrijske objekte.

 

GARANTNI USLOVI

Informacija za korisnika

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju i kupovini uređaja iz Doming prodajnog asortimana. Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate korisnička upustva koja su priložena uz proizvod kao i da se pridržavate navedenih preporuka proizvođača.

Garantna izjava

Garancija na kupljeni uređaj iznosi 2 godine od datuma naznačenog na fakturi ili fiskalnom isečku. Vreme garantovanog servisiranja u je skladu sa važećim zakonskim propisima.

Izjavljujemo:

 • Da će proizvod u garantnom roku raditi ispravno ako se koristi u skladu sa njegovom namenom i uputstvima za upotrebu priloženim uz uređaj
 • Da ćemo na vaš zahtev, prispeo u garantnom roku, otkloniti grešku ili nedostatak na proizvodu o svom trošku, a zbog kojih proizvod ne radi ispravno, najkasnije u zakonski propisanom roku.

Vreme garantovanog servisiranja

 • Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan Ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste kupili proizvod. Prodavac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjavanje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
 • Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, popravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač, na prvom mestu, može da bira izmedu zahteva da se nesaobraznost otkloni popravkom ili zamenom.
 • Za servis unutar perioda garancije kupac je dužan da podnese overen garantni list (popunjen sa podacima korisnika), račun sa datumom kupovine uređaja i njegove instalacije. Garancija važi od dana kupovine uređaja do isteka garantnog roka što se potvrđuje dokazom o kupovini i garantnim listom.
 • Vreme garantnog servisiranja podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, počevši od dana kupovine aparata.
 • Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na Vaš zahtev biće zamenjen novim. Za vreme popravke uređaja produžuje se garantni rok za period od dana prijave kvara do dana popravke. U slučaju promene modela uređaja, garantujemo odgovarajuće jednako vredne alternativne izvedbe, neutralnog dizajna i neutralne nijanse.

Garancija prestaje da važi usled:

 • Nepravilne ugradnje, održavanja i korišćenja uređaja. Montaže uređaja koju je izvršilo nestručno i neovlašćeno lice.
 • Popravki koje su izvršile nestručne i neovlašćene osobe.
 • Ostećenja i popravke nastale kao posledica rada uređaja u vlažnoj i korozivnoj sredini.
 • Oštećenja nastala kao posledica poplava, požara, grmljavine kao i svih drugih uslova van kontrole prodavca.
 • Oštećenja nastala usled korišćenja komponenti i sredstava koja nisu kompatibilna sa uređajem.
 • Oštećenja nastala korišćenjem delova ili pribora koji nisu isporučeni ili odobreni od strane proizvođača.
 • Oštećenja ili potreba za popravkom koji su rezultat bilo kakve nepravilne upotrebe, održavanja, rada ili servisiranja.
 • Oštećenja na proizvodu prouzrokovana usled neadekvatnog transporta i manipulacije prilikom transporta i montaže, nakon prelaska rizika na kupca.
 • Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja proizvoda (npr. prljav filter)

Garancija ne obuhvata:

 • Estetske greške koje ne utiču na pravilan rad i sigurnost uređaja prilikom korišćenja .

Napomena: Redovno održavanje uređaja detaljno je opisano u instalacionom upustvu za korišćenje uređaja.

 

clivet toplotne pumpe produzena garancija

CLIVET toplotne pumpe produžena garancija

Iskoristite prednost produžene garancije od 5 godina za Vaše toplotne pumpe Clivet!

U DOMING-u, želimo da osiguramo vašu potpunu sigurnost i zadovoljstvo sa Clivet toplotnim pumpama. Zato smo ponosni da vam predstavimo produženu garanciju od 5 godina na sve Clivet toplotne pumpe koje kupite kod nas.

Saznajte više:

 

OVLAŠĆENI SERVISI