Toplotne pumpe

toplotne pumpe doming

Ovi uređaji koriste toplotu okruženja da bi vršili grejanje ili hlađenje objekata. Toplotne pumpe mogu da koriste toplotu vazduha, zemlje ili podzemnih voda kao izvor ili ponor toplote u zavisnosti od smera razmene odn. da li se radi o grejanju ili hlađenju. Najjednostavnija varijanta je sistem Vazduh-Voda koji koristi toplotu okolnog vazduha za razmenu ali u slučaju da postoje tehničke mogućnosti preporučujemo sistem Voda-Voda koji zahteva da obezbedite bunar iz koga bi se koristila voda za razmenu toplote i bunar (ponor) za iskorišćenu vodu iz sistema.

Toplotne pumpe

Činjenica da ovi uređaji imaju dvostruku ulogu pretpostavlja korišćenje konvektora sa ventilatorom tzv. Fan coil-a u parapetnoj ili kasetnoj varijanti. Fan coil je uređaj poput radijatora koji ima ugrađen tihi ventilator koji pospešuje razmenu toplote i služi zimi kao grejno telo, a leti kao klima.
Toplotna pumpa je uređaj koji je svojom konstrukcijom u stanju da prenese toplotu sa fluida na nižoj temperaturi na drugi fluid na višoj temperaturi. Samo ime objašnjava funkciju - prenos toplote sa nižeg na viši temperaturni nivo. Za taj prenos toplotne energije se troši određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete.Tako se za utrošeni 1kW električne energije na izlazu dobija ukupna toplotna energija 3-4kW.

Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija.U praksi se toplotne pumpe najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora. U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se predaje postoji više tipova toplotnih pumpi. Najčešća su dva osnovna: vazduh-voda i voda-voda (zemlja-voda). Preuzimanje energije kod toplotnih pumpi vazduh-voda vrši se iz spoljašnjeg vazduha, dok se kod toplotnih pumpi voda-voda (zemlja-voda) preuzimanje energije vrši iz podzemnih bunara (sondi-izmenjivača ukopanih u zemlju).

Zakon termodinamike i fizička svojstva freona koji je radni gas u uređaju pretvaraju električnu energiju (ne samostalno, već uz pomoć okruženja) u više puta multiplikovanu toplotnu energiju. Zbog ovoga cena koštanja grejanja je dva do osam puta manja nego u slučaju drugih vrsta grejanja (npr. na drva ili na struju).